<HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2"> <META NAME="Author" CONTENT="Mgr. Adam Wicherle, SPRINTER"> <META NAME="Description" CONTENT="Moatrna Nena ovice, Adam Wichterle"> <TITLE>Moatrna Nena ovice, Adam Wichterle</TITLE> <link rel="shortcut icon" href="jablko.ico" /> <!--script src='http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js'></script> <script> $(document).ready(function() { a=$('body').html(); $('body').html('<div>'+a+'</div>'); }) </script--> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="mostarna.css"> </HEAD> <body> <div> <ul> <li><a href='#co'>Co nabzme? (o ns)<span style='display:none'>Moatrna Lodnice u Berouna</span></a></li> <li><a href='#jak'>Jak to funguje?<span style='display:none'>Moatrna Beroun</span></a></li> <li><a href='#zac'>Co za to? (cenk)<span style='display:none'>Moatrna Rudn u Prahy</span></a></li> <li><a href='#kdy'>Kdy, kde? (kontakty)<span style='display:none'>Moatrna Chn</span></a></li> <li><a href='#dal'>Co jeat umme? (koprovn, tisk, web, kachn exkurze)<span style='display:none'>Moatrna Ptice</span></a></li> </ul> <!--h1>SEZONU 2017 jsme ukon ili <b>v sobotu 28. Yjna</b></h1--> <h1>SEZONU 2018 zahjme <b>ve tvrtek 23. srpna</b></h1> <p>byl jsem nucen po 7 letech zvait cenu o 1 K /litr - kvoli ni~a vt~nosti i vyaam nrokom brigdnko.</p> <!--p>SEZONU 2017 jsme zahjili <b>v sobotu 9. zY</b></p--> <p>dala moatovac den bude sobota <strong>25. srpna</strong>.</p> <p><b>O nedlch nemoatujeme!</b></p> <!--p style="color:red; background-color: #eee;">V <strong>sobotu 14.11.</strong> bude zavYeno<br /> v <strong>pondl 16.11.</strong> bude otevYeno naposledy<br />U jablek skladovanch v teple, kter se budou lepit do plachetek budeme tovat pYplatek za iatn.<br /> Prosm, nahlaate pYedem kdy se chystte pYijet a odhadnout mno~stv jablek. Zkusme tomu pYizposobit otvrac dobu.</p--> <!--p><b style="color:#C00">v ptek 9.10.</b> odpoledne bude otevYeno!</p> <p><b style="color:#C00">tuto sobotu 10.10.</b> otevYeno pouze dopoledne! Ve 13 hodin skon me bez ohledu na frontu.</p> <!--p><b style="color:#C00">dnes v ter 6.10.</b> odpoledne bude otevYeno!</p> <!--p>Otvrme v sobotu <b style="color:#C00">5.9.2015</b></p> <p><b>ter 29.9. - ptek 2.10. 2015</b> ze zdravotnch dovodo nemo~eme otevYt.</p> <p>Vzhledem k suchmu ltu je vt~nost ni~a, ne~ pYedchoz roky!</p> <!--p>Posledn pYle~itost <b style="color:#C00">sobota 22.11. 9<sup>30</sup>-13<sup>30</sup></b></p> <p><b style="color:#C00">Dnes ve tvrtek 30.10. otevYeno do 16.30 hodin.</b></p--> <h1 id='co'>Co nabzme?</h1> <ul> <li><a href='#jablka'>zmoatovn vaaich jablek</a> nebo <a href='#ovoce'>jinho ovoce (zeleniny)</a></li> <li><a href='#most'>prodej moatu (po dohod)</a></li> <li><a href='#vykup'>vkup ovoce (po dohod)</a></li> </ul> <h1 id='jak'>Jak to funguje?</h1> <p>Telefonicky si domluvte termn, pYedejdete nedorozumnm a zbyte nmu ekn. Vzhledem k tomu, ~e mnoz zkaznci nejsou schopni odhadnout mno~stv jablek a as pYjezdu, nejsem schopen uprostYed sezony objednvat. Mo~ete si zavolat pYedtm, ne~ vyjedete, abyste zjistili aktuln stav. Vzhledem k letoan rod se budou tvoYit fronty.</p> <h2 id='jablka'>zmoatovn vaaich jablek</h2> <p>Jablka <strong>rozdrtme</strong>, dre zabalme do plachetek a lisem <strong>vytla me moat</strong>.</p> <p>Moat <strong>tepeln neupravujeme</strong> ani jinak nekonzervujeme, je tedy ur en k rychl spotYeb. Mo~ete ho tak zamrazit nebo sterilovat pYi 75 C (pYi pYekro en 80 C ztrc vrazn chue). Xeknte si o nvod na sterilaci. Nechte-li ho dle bez pravy za ne perlit (kvasit), vtainou pYjemnm smrem (v tom pYpad je tYeba povolit v ko, je schopen roztrhnout PETku.)</p> <p>Jablka zkaznko pYed moatovnm <strong>nemyjeme</strong>, nen to v naaich mo~nostech, pYivezte je u~ omyt. Z 10 kg erstvch jablek vyrobme cca 5-7 litro moatu, kter si sto te do <strong>vlastnch</strong> ndob <em>(v omezenm mno~stv mo~u poskytnout PETky od vody i poj it sklenn demi~onky)</em>. <strike>Naae kapacita kompostovn vlisko (vlhkch zbytko jablek) je naplnna naa rodou, proto je tYeba promyslet, v em si vlisek odvezete (pytel, pYepravka, ...).</strike> Vlisky si mo~ete odvzt na zkompostovn nebo je nechat mstnm ovcm na zkrmen (2018 nemm zatm domluveno).</p> <p>Nejsou vhodn mou nat jablka, vt~nost je apatn, moat je nekvalitn. Vyhrazujeme si <strong>prvo odmtnout</strong> moatovat takov <strong>ovoce</strong>, stejn jako apinav, nahnil, plesniv s ohledem na hygienick podmnky a ostatn zkaznky.</p> <img src='P1100419.jpg' title='Zpracujeme bez problmo velk jablka' /> <img src='P1100421.jpg' title='Takhle vypadaj velk jablka v drti i' /> <img src='P1100425.jpg' title='Drti  v akci' /> <img src='P1100427.jpg' title='Drti  v akci' /> <img src='P1100430.jpg' title='Jde se lisovat' /> <img src='P1100428.jpg' title='Zpracovn drcench jablek' /> <img src='P1100434.jpg' title='Jeat zabalit' /> <img src='P1100439.jpg' title='... a spustit lis' /> <img src='P1100447.jpg' title='U~ te e moat' /> <img src='P1100451.jpg' title='Po vym knut aevy' /> <!--img src='P1100453.jpg' title='st en moatu' /--> <img src='P1100458.jpg' title='st en moatu - trychtYem lejeme do velkch ndob, PETky si plnte kohoutkem' /> <img src='P1100460.jpg' title='odpad v kole ku' /> <h3>Doporu en pro zavaYovn moatu:</h3> <img src='IMG_20131028_095931.jpg' title='Pou~vme velk nerez hrnec' /> <img src='IMG_20131028_100151.jpg' title='ZahYjeme na 75C a ud~ujeme na nich 10 minut' /> <img src='IMG_20131028_100756.jpg' title='Lahve v . v ek vyplchneme lihem (vodkou), pYelvme mezi sebou' /> <img src='IMG_20131028_101733.jpg' title='Hork moat plnme do lahv v kbelku se studenou vodou, aby se omezilo zahYvn plastu.' /> <h2 id='ovoce'>zmoatovn jinho ovoce (zeleniny)</h2> <p>je tYeba po tat s tm, ~e nedostanete pln ist moat. Od pYedchozho lisovn zostane mal st moatu v lisu a plachetky pou~vm tak cel den stejn.</p> <p><b>Hrozny (vno)</b>: Hrozny se hodn lep a nedosahujeme vinaYsk vt~nosti. Z 10 kg vylisuju 6-8 litro. <strike>Tm, ~e se hrozny lep do plachetek bych je rd zpracovval ke konci dne, proto~e plachetky po vnu musm vyprat.</strike> <p><b>Hruaky</b>: prosm ne pYezrl (kaln moat, hora kvalita, lep se)</p> <p><b>Aromatick ovoce</b> (napY. ern bez, moatoval jsem i ervenou Yepu): prosm ke konci pracovnho dne nebo vemte i dvku jablek na proplchnut lisu a plachetek.</p> <h2 id='most'>zjemci o moat</h2> <p><strike>Mte-li zjem o moat, ozvte se. Po domluv jsem schopen pYivzt moat do Berouna, nebo do Prahy. Je <strong>potYeba se domluvit</strong>, jablek mme letos dost, dozrvaj ale postupn. Pro letoaek u~ nen erstv moat, pouze sterilovan (pasterovan).</strike> Prvn moat bude po 23. (25.) srpnu.</p> <h2 id='vykup'>vkup ovoce</h2> <!--p>Poptvm v mno~stv do 100 kg i k samosbru:</p> <ul><li>rybz</li><li>maliny, ostru~iny</li><li>muchovnk</li><li>angreat</li><li>tYean, vian, mirabelky</li><li>a dala</li></ul> <p>Letos mme apatnou rodu, vykoupme jablka, hruaky v rozumn kvalit (zral, nenahnil) do 1000 kg. Ke zmoatovn i k uskladnn (3-6 K /kg).</p--> <!--p>Zkuste nm nabdnout svoje pYebytky libovolnho ovoce (mno~stv do 300 kg - jablka, hruaky, rybz, ern bez, ...).<p--> <p>Letos nesthme zpracovat svoji rodu jablek ... budu pozdji poptvat jablka na uskladnn do 100 kg</p> <h1 id='zac'>Co za to? (cenk)</h1> <h3>byl jsem nucen po 7 letech zvait cenu o 1 K /litr - kvoli ni~a vt~nosti i vyaam nrokom brigdnko.</h3> <table> <tr><th colspan='2'><h2>moatovn jablek</h2></th></tr> <tr><td>do 10 l moatu</td><td>90 K </td></tr> <tr><td>10-20 l moatu</td><td>9 K /l</td></tr> <tr><td>20-50 l moatu</td><td><b>8 K /l</b></td></tr> <tr><td>nad 50 l moatu</td><td>7 K /l</td></tr> <!--tr><td>moatovn jinho ovoce</td><td>+100 K </td></tr--> <tr><td>moatovn mimo otvrac dobu</td><td>po dohod, min 500 K </td></tr> <tr><th colspan='2'><h2>moat</h2></th></tr> <tr><td>Moat erstv (sobota-ter)</td><td><strike>50,-/1,5 litru</strike></td></tr> <tr><td>Moat sterilovan</td><td><strike>50,-/1,5 litru</strike></td></tr> </table> <h1 id='kdy'>Kdy?</h1> <h2>Sezna 2018 za n ve tvrtek 23.8.!</h2> <p>pro za tek po tm se sobotou + dalam dnem v tdnu.</p--> <table style="width: 100%; max-width:300px"><tr><th colspan="2" style="background-color:#bbb;">Otevrac doba 2018 je:</th></tr> <tr style="background-color:#ddd;"><td>sobota</td><td>10-18*</td></tr> <tr style="background-color:#eee;"><td>dala den jsme zatm nerozhodli</td><td></td></tr> <tr style="background-color:#ddd;"><td>jindy</td><td>po dohod (> 300 kg)</td></tr></table> <p><em>*v 18 hodin chceme kon it s prac = dle mno~stv ovoce je potYeba pYijet dYve<br /> odpoledne asi na 20 minut pYeruaujeme prci kvoli pauze na obd.</em></p> <p><b>Nedle letos z rodinnch dovodo opt nebudeme otvrat!</b></p> <!--p><strike>Po tme jeat s dalam dnem v tdnu, dejte vdt, kdy by se Vm to hodilo. Pokusm se termny avzovat zde pYedem.</strike></p--> <p><i>V nedli mezi 9<sup>30</sup> a 11<sup>00</sup> prosm nevolejte, jsme v crkvi.</i></p> <!--p style="color:red; background-color: #eee;">V <strong>sobotu 14.11.</strong> bude zavYeno<br /> v <strong>pondl 16.11.</strong> bude otevYeno naposledy<br />U jablek skladovanch v teple, kter se budou lepit do plachetek budeme tovat pYplatek za iatn.<br /> Prosm, nahlaate pYedem kdy se chystte pYijet a odhadnout mno~stv jablek. Zkusme tomu pYizposobit otvrac dobu.</p> <!--p><b style="color:#C00">v ptek 9.10.</b> odpoledne bude otevYeno!</p> <p><b style="color:#C00">tuto sobotu 10.10.</b> otevYeno pouze dopoledne! Ve 13 hodin skon me bez ohledu na frontu.</p> <!--p><b>ter 29.9. a~ ptek 2.10. 2015</b> ze zdravotnch dovodo nemo~eme otevYt!</p> <!--p><b>Dnes ve stYedu 23. 9. 2015</b> moatujeme svoje jablka, mo~ete se pYidat.</p> <!--p><b>v nedli 13. 9. 2015 probhaj <a href="http:\\biodozinky.cz">Biodo~nky</a></b>, zkusme zajistit prodej vlastnho moatu.</p> <!--p><b style="color:#C00">DNES v ter 21.10. otevYeno od 10 do 14 hodin.</b></p--> <!--p><b style="color:#C00">Dnes ve tvrtek 30.10. otevYeno do 16.30 hodin.</b></p--> <!--p style="color:#888">V sobotu 18.10. bylo otevYeno jen do 14.</p> <p style="color:#888">V nedli 5.10. bylo zavYeno. OtevYeli jsme v pondl 6. odpoledne.</p> <p style="color:#888">V nedli 14.9. probhaly v Nena ovicch <a href="http://www.countrylife.cz/biodozinky-country-life">Biodo~nky</a>.</p> <!--p><strong>9.-10.11.</strong> moatujeme pouze so dopoledne (9-12)</p> <p><strong>16.-17.11.</strong> moatujeme so dopoledne (9-12) a nedli odpoledne (14-18)</p--> <p>Jsme ochotni pro Vs <strong>po dohod otevYt jindy</strong> avaak pouze pYi vtam mno~stv ovoce nebo pYi vtam po tu zjemco, proto~e je potYeba cel zaYzen spustit a po moatovn uklidit.</p> <h1>Kde?</h1> <p><a href="https://map.what3words.com/ladybird.having.shirts">what3words souYadnice (vyberte si): pen~enka.jistota.uvtn / ukroj.docela.hbit / ladybird.having.shirts</a></p> <p>Moatrna je v <strong>Nena ovicch 22</strong>, 15 minut autem z Prahy-Zli na, 10 minut od Berouna.</p> <p><strong>Po silnici . 605</strong> pYes Rudnou: V Lodnici pod kopcem ostr odbo ka doprava (od Prahy / doleva od Berouna), pYes Chrustenice, na konci obce sjet z hlavn rovn do Nena ovic. Prvn odbo ka doleva (smr Country Life) na nves s velkou lpou.</p> <p><strong>Po dlnici D5</strong> exit 10 Lodnice, po silnici . 605 0,5 km na Prahu, odbo ka doleva na Chrustenice, na konci Chrustenic rovn na Nena ovice. V obci hned doleva, (smr Country Life) na nves s velkou lpou.</p> <p><strong>Smrem z honic (od Kladno, Chn, Hostivice, honice, Ptice)</strong> projete tmY na konec Nena ovic, u mostku se dejte doprava (smr Country Life), k nvsi s velkou lpou.</p> <h2>Kontakt:</h2> <address><strong>Adam Wichterle</strong><br /> Nena ovice 22<br /> <em style="font-size:.8em">! Nkter navigace vs povedou na druhou stranu vesnice, nejezdte pYes mostek, jete naproti => Country Life !</em><br /> <a href="https://map.what3words.com/ladybird.having.shirts">what3words souYadnice (vyberte si): pen~enka.jistota.uvtn / ukroj.docela.hbit / ladybird.having.shirts</a><br /><br /> +420 608 982 889<br /> <a href='mailto:adam.wichterle@gmail.com'>adam.wichterle@gmail.com</a><br /> <a href='http://wichterle.cz/mostarna'>http://wichterle.cz/mostarna</a></address> <br /> <address><strong>Blanka Wichterlov</strong><br /> +420 777 181 432<br /> skype: <a href='skype:blanka.wichterlova1'>blanka.wichterlova1</a></address> <h2>Mapa:</h2> <a target='_blank' href='http://mapy.cz/#x=14.141875&y=50.018757&z=15&t=s&q=Nena%25C4%258Dovice%252022&qp=10.872722_48.440299_19.992797_51.014093_6&d=addr_11019836_0_1'>Mapy.cz</a><br /> <a target='_blank' href='https://maps.google.cz/maps?q=nena%C4%8Dovice&hl=cs&ie=UTF8&ll=50.019078,14.138678&spn=0.001077,0.002792&safe=off&hnear=Nena%C4%8Dovice&gl=cz&t=m&z=19&brcurrent=5,0,0&layer=c&cbll=50.019078,14.138678&panoid=udLNRbBEshvgn6nOKh687g&cbp=12,208.45,,0,4.51'>Google StreetView</a> <hr /> <h1 id='dal'>Co jeat umme?</h1> <p><em>Cenk chystme</em></p> <h2>Koprovn/tisk</h2> <p>Barevn(10 K /A4) i b (1,50 K /A4) koprovn do formtu A3+ i na silnja papry (do 350g/m<sup>2</sup>).</p> <p>OYez, lamino (80mic), krou~kov vazba.</p> <p>Nvrh, sazba.</p> <h2>Webov strnky</h2> <p>Vae okolo webu, radji nestandatdn zadn.</p> <p>Nvrh / kdovn / sprva webovch strnek.</p> <h2>Kachn exkurze</h2> <p>Chovme nkolik plemen kachen.</p> <p>Exkurze pro skupiny s dtmi a vkladem o kachnch.</p> <p>V podzimnm obdob ob as prodvme kachny oakuban, vykuchan v . vnitYnost. Zjemce registruje a bli~a informace pod Blanka W. na e-mailu <a href='mailto:abwich@volny.cz'>abwich@volny.cz</a> nebo na tel. 777 181 432.</p> <hr /> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-44279197-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script> <!-- ---- ABZ rychle pocitadlo ---- --> <a href="http://pocitadlo.abz.cz/" title="po tadlo pYstupo: pocitadlo.abz.cz"><img src="http://pocitadlo.abz.cz/aip.php?tp=bt" alt="po tadlo.abz.cz" border="0" /></a> <!-- ---- http://pocitadlo.abz.cz/ ---- --> </div> </body> </html>